CookiesJouw privacy-instellingen

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
Het doel van de gegevensverwerking is om het gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen. Op basis van het gebruik van de website en het internet moeten dan verdere gerelateerde diensten worden geleverd.

De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de websitebeheerder.
Cookies
Your privacy settings


This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (hereinafter: Google). Google Analytics uses so-called "cookies", i.e. text files that are stored on your computer and that allow an analysis of your use of the website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually sent to a Google server in the USA and stored there. However, by activating IP anonymization on this website, your IP address will be shortened beforehand by Google within member states of the European Union or in other contracting states of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases will the full IP address be sent to a Google server in the USA and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to website activity and internet usage to the website operator. to deliver. The IP address transmitted by your browser as part of Google Analytics is not merged with other Google data.
The purpose of the data processing is to evaluate the use of the website and to compile reports on the activities on the website. Further related services must then be provided on the basis of the use of the website and the internet. The processing is based on the legitimate interest of the website operator.
DutchEnglishFrenchSpanish
Information
KvK 57791457
Walter Luyks
Ternaarderwei 2
9141 TX Wierum
Tel. 0031519589781
Ik zou graag Uw mening willen ervaren.

Jouw privacy-instellingen

Wij hebben ook een vakantie huisje
It Lytse Huyske
© Copyright and  design by Walter Luyks 2022